Sun Clinic Dla Pacjenta

Dla Pacjenta

Informacja

Zakład leczniczy SUN Lekarze Stomatolodzy , w funkcjonującej poradni prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzieleniu :

  • ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie: ortodoncji , chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, periodontologii, pedodoncji, protetyki, diagnostyki obrazowej.

Zakres udzielanych świadczeń odpowiada specjalności komórki organizacyjnej, wchodzącej w skład zakładu leczniczego.

Za udostępnianie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku na informatycznym nośniku danych, opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu w żądanym zakresie.